Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een unieke organisatie. De stichting is opgericht door de Nederlandse woningcorporaties als onderlinge waarborgmaatschappij. WSW heeft tot doel om de deelnemende corporaties tegen zo optimaal mogelijke financieringskosten toegang te geven tot de kapitaalmarkt. De organisatie staat daarvoor borg voor de rente- en aflossingsverplichtingen van leningen die corporaties afsluiten. De corporaties kunnen daarmee voor lagere tarieven lenen, wat ze € 300 – 500 miljoen per jaar oplevert. Dat zorgt voor lagere huren.

Risicoraamwerk

Of WSW borg staat voor een corporatie hangt af van de financiële- en bedrijfsrisico’s die de corporatie loopt. Het waarborgfonds maakt jaarlijks een risicoanalyse van iedere corporatie. Niet alleen over de afgelopen financiële periode, maar ook voor vijf jaar vooruit. “Op basis van een eenduidig risicoraamwerk wordt voor iedere corporatie een rating berekend. Deze rating bepaalt het plafond van de borgstelling door WSW voor maximaal de komende drie jaar”, vertelt Kim Schwartz, Manager Bedrijfsvoering & Control. “Als een corporatie wil lenen, dient ze een verzoek tot garantiestelling in bij WSW. Met de borgstelling van WSW kan de corporatie goedkoper geld aantrekken bij een financiële instelling.”

De complexiteit zit niet in de frequentie van aanlevering, maar in de omvang van de wijzigingen in de aangeleverde data, vaak als gevolg van wetswijzigingen.

Schwartz Kim

Manager Bedrijfsvoering & Control

Informatie van 340 corporaties

Voor het uitvoeren van de risicoanalyses verzamelt WSW jaarlijks informatie van 340 corporaties. Jorre Diekerhof, informatieanalist bij WSW legt uit hoe dit werkt: “Corporaties uploaden financiële en volkshuisvestelijke informatie naar CorpoData, een online platform van de Autoriteit Woningcorporaties voor het verzamelen en verspreiden van corporatiegegevens voor onder andere WSW. Hier worden zowel gegevens ingevoerd voor verantwoording over de afgelopen periode als informatie die nodig is voor het voorspellen van risico’s. Verder verzamelen accountmanagers van WSW meer kwalitatieve informatie over bijvoorbeeld bestuur, governance en het vastgoed van de corporatie.”

Complex proces

De informatie die WSW nodig heeft voor de beoordeling van corporaties is ieder jaar anders, onder meer door nieuwe wetgeving. Zo moeten corporaties vanaf 2017 extra informatie aanleveren over de verplichte scheiding tussen maatschappelijk en commercieel vastgoed. Voor WSW betekent dit dat de aangeleverde gegevens iedere keer anders van structuur en inhoud zijn. Terwijl berekeningen en rapportages altijd reproduceerbaar moeten blijven voor het verantwoorden van genomen besluiten richting toezichthouders. Een complex proces.

Scheiding van waarde en betekenis

“Het data warehouse van WSW, waarin alle historische informatie over alle corporaties opgeslagen werd, kon niet omgaan met deze complexiteit. Het duurde te lang om gegevens te verwerken en risicoanalyses te maken. Bovendien was WSW steeds meer tijd kwijt met de controle van de betrouwbaarheid van de gegevens” vertelt Kim. De organisatie besloot daarom een nieuw data warehouse te ontwikkelen. Een oplossing die veel flexibeler omgaat met wijzigingen in de aangeleverde gegevens, maar wel alle historische informatie kan reproduceren en bovendien volledig auditable is. “De nieuwe data warehouse architectuur maakt een strikte scheiding tussen de waarde en de betekenis van ieder stukje informatie. Structuurwijzigingen hebben daardoor amper impact.” aldus Jorre.

Risicocalculator

Voor WSW is het data warehouse niet alleen een strategisch instrument, het vormt de kern van het primaire bedrijfsproces. “Onze risicocalculator is de belangrijkste afnemer van de gegevens in het data warehouse. De calculator berekent de risicoscores voor alle corporaties op basis van het risicoraamwerk” vertelt Kim. De berekeningen zijn gebaseerd op meerdere jaren aan historische data, maar ook op de prognoses die de corporaties hebben ingevoerd in CorpoData. Berekenen van geconsolideerde risico’s over meerdere dochterondernemingen kan behoorlijk complex worden. De risicocalculator is op maat ontwikkeld voor WSW. Resultaten van de calculator worden opgeslagen in het data warehouse voor hergebruik in rapportages en dashboards.

De bedrijfsregels maken de risicocalculaties complex. De geconsolideerde risicoberekening voor een corporatie met diverse dochterondernemingen kan behoorlijk ingewikkeld zijn.

Diekerhof Jorre

Informatieanalist

Sectoranalyses

Het nieuwe data warehouse vormt ook de basis voor de interne informatievoorziening. “Accountmanagers hebben de beschikking over een klanten-dashboard waarin ze per corporatie informatie zien over de financiële en bedrijfsrisico’s, P&L, kasstromen, verhuurbare eenheden, WOZ-waarde en schuldrestanten. Het dashboard toont ook de historische ontwikkeling van de verschillende risicoscores” verduidelijkt Jorre. De risicomanagers gebruiken de informatie voor stress-testen (wat als een corporatie failliet gaat) en sectorbrede analyses. Jorre geeft een voorbeeld: “een verwachte daling van studentenaantallen kan grote impact hebben op corporaties met veel studentenhuisvesting.”

Regieclub

De afdeling Informatiemanagement van WSW doet zelf geen projecten. “Wij zijn een regieclub, we besteden uit, ook het beheer van applicaties” licht Kim toe. Ontwikkeling en beheer werden uitbesteed aan Axians. “Zij vullen ook de rol van Scrum master in.” vertelt Jorre. “Je zou kunnen zeggen dat we gebruik maken van Scrum-as-a-service. Op dit moment zijn we samen met Axians bezig een service organisatie in te richten voor dagelijks beheer van het data warehouse en het doorvoeren van wijzigingen.”

De belangrijkste uitdaging daarna? “Meer collega’s self service mogelijkheden bieden om de gegevens in het data warehouse te analyseren!”

Contact

Heb je een vraag? Wil je met ons van gedachten wisselen? Heb je behoefte aan onafhankelijke experts die je concrete adviezen geven voor jouw specifieke situatie? Aarzel niet en neem contact met ons op!