Persoonsgegevens

De verantwoordelijken voor het verwerken van persoonsgegevens zijn de bedrijven handelend onder de naam Axians, het ICT merk van VINCI Energies.
Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is:

 •  voor de contactformulieren op dezewebsite, om het verzoek te verwerken;
 •  voor abonnementen op nieuwsbrieven, om deze te beheren (abonnementen kunnen op elk moment worden opgezegd);
 • om onze dienstverlening uit te kunnen voeren: Axians verwerkt je persoonsgegevens in de eerste plaats om onze oplossingen en diensten aan jou en je organisatie te kunnen leveren. Wij gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor het versturen van een factuur en het onderhouden van onze relatie met je. Ook gebruiken wij de gegevens om een informatieverzoek te kunnen beantwoorden;
 • om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren: We doen graag aanbiedingen voor onze oplossingen en diensten aan onze klanten en geïnteresseerden (ook na beëindiging van het contract). Dit doen we per telefoon, e-mail of post, tenzij je hier bezwaar tegen maakt;
 • om je een optimale gebruikers ervaring te bieden op onze website: Wij verzamelen en gebruiken je persoonsgegevens op onze websites in de eerste plaats om met je te communiceren. Je gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze oplossingen, diensten en onze websites te verbeteren.

De verwerking van persoonsgegevens voor contact en nieuwsbrieven is gebaseerd op de toestemming van de betrokken personen, die het recht hebben om hun toestemming op elk moment in te trekken. Voor onze dienstverlening is de verwerking gebaseerd op uitvoering van een overeenkomst. Verwerkingen voor andere doeleinden baseren wij op de verwerkingsgrondslag gerechtvaardigd belang (van Axians).

De informatie die we verzamelen is uitsluitend bedoeld voor VINCI Energies Management – Axians (voor onder andere contact pagina’s, abonnementen op nieuwsbrieven).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Axians verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website, oplossingen & diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Organisatienaam
 • Adresgegevens van de organisatie
 • Zakelijk telefoon- en mobielnummer
 • Zakelijk e-mailadres
 • IP-adres
 • Locatie
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op onze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 • Interesse in bepaalde oplossingen en of diensten van Axians en haar partners

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Wij vragen vanuit Axians niet actief om deze gegevens tenzij voor een specifiek doel in overeenstemming met de betrokkene.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy.venl@vinci-energies.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Persoonsgegevens worden bewaard:

 • voor de “contact” pagina, voor de tijd die nodig is om het verzoek te verwerken;
 • voor abonnementen op nieuws en informatie waar vermeld (abonnementen kunnen op elk moment worden opgezegd).

Axians bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Axians neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Axians) tussen zit. Axians gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Naam systeem Toelichting
Spotler Mailplus HubSpot
Mautic
IKUU
Wij gebruiken deze systemen op onze website om je automatisch per e-mail downloads, blogs en andere content van ons te kunnen sturen als je interesse toont in onze oplossingen en diensten en daarvoor een formulier invult.  Wij gebruiken dit systeem ook om je in te kunnen laten schrijven voor evenementen van Axians en haar partners. De onderliggende logica van dit systeem kan je automatisch informeren over aanverwante oplossingen of diensten naar aanleiding van jouw interesse in een specifieke oplossing of dienst of door het invullen van een formulier.
Het belang hiervan is dat je onafhankelijk van tijd, locatie of device de door jouw gewenste informatie van Axians kunt opvragen of je in kunt schrijven voor onze evenementen. Daarnaast denken we met je mee door je mogelijk andere relevante informatie toe te sturen die jou en je organisatie kunnen helpen. Het gevolg is dat je e-mails van Axians zult ontvangen en / of dat we contact met je zoeken over de onderwerpen waar je interesse in hebt getoond.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Axians deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens ten behoeve van ons verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Axians blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Axians jouw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken, zoals onder andere de partijen hieronder of soortgelijke partijen.

Naam derde  Categorie  Jurisdictie  Doel   Welke gegevens 
Avaya Amerikaans Zakelijke contactgegevens en organisatiegegevens
Cisco
Citrix
Fortinet
Hewlett Packard Enterprise
IBM & Red Hat Leverancier Leadgeneratie
Microsoft
NetApp
Qlik
VMware
SAP Duits
Exact Nederlands

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt recht op toegang tot, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens of deze te beperken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid, onder de in de toepasselijke wetgeving bepaalde voorwaarden. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Deze rechten kan je ten alle tijden uitoefenen door te schrijven naar:

Axians, Hogeweg 41, 5301 LJ, Zaltbommel | +31 88 988 90 00 | privacy.venl@vinci-energies.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat de verwerking van jouw gegevens een inbreuk vormt op de toepasselijke wetgeving.  Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Axians neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy.venl@vinci-energies.com.

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming voor Axians is de heer Ad Schaafsma en te bereiken via privacy.venl@vinci-energies.com